Algemene voorwaarden

1 Algemene bepaling
1.1 Onder ‘bureau’ wordt in deze voorwaarden verstaan: degene die als beroep of bedrijf reclameontwerpen en –campagnes maakt, waaronder begrepen het ontwerpen en vervaardigen van presentatiemodellen, tekeningen, teksten, foto’s, drukwerken, het reserveren van tentoonstellingsruimten en het verzorgen van tentoonstellings-­standbouw, het ontwerpen en plaatsen van advertenties en advertentiecampagnes, het verzorgen van radio- en televisiereclame, webdesign, ontwerpen en implementeren van social media, het begeleiden en het houden van toezicht op de uitvoering daarvan, het verstrekken van adviezen met betrekking tot vorenstaande onderwerpen, alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
1.2 Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan degene die aan het bureau werkzaamheden als in de vorige zin bedoeld, opdraagt, of degene aan wie het bureau een offerte heeft uitgebracht.
1.3 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever het bureau gesloten overeenkomsten. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze door het bureau schriftelijk zijn bevestigd. Eventueel overeengekomen van deze voorwaarden afwijkende bepalingen, geven geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige opdrachten.

2 Overeenkomst, offerte en bevestiging
2.1 Offertes zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op de lonen en tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding. Prijsverhoging, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door het bureau aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW.
Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan het bureau verstrekte gegevens waarop het bureau de offerte baseert.
2.2 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden het bureau pas nadat deze schriftelijk door het bureau zijn bevestigd.
2.3 Alle offertes zijn 1 maand geldig. Indien de opdrachtgever de opdracht niet binnen deze termijn schriftelijk heeft bevestigd, is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van het bureau de bij de offerte behorende ontwerpen, monsters en modellen franco aan het bureau te retourneren. Bij gebreke van zodanige terugzending is het bureau gerechtigd aan opdrachtgever de voor het samenstellen van die offerte gemaakte kosten in rekening te brengen.
2.4 Alle offertes voor drukwerk, reclame- en promotiemateriaal zijn gebaseerd op de bestemming en de oplage van dat materiaal als in de opdracht is overeengekomen.
2.5 Afspraken en overeenkomsten met personeelsleden van het bureau verbinden het bureau niet, tenzij deze schriftelijk door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van het bureau zijn bevestigd.

3 De uitvoering van de overeenkomst
3.1 Het bureau spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelend bureau kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal het bureau de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
3.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door het bureau mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan het bureau aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
3.3 Een door het bureau opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van het Bureau het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen.
3.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes, pdf’s of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
3.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.
3.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na factuurdatum, schriftelijk aan het bureau meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
3.8 Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is het bureau tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien zulks in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan het bureau door hem reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdracht in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden. In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl het bureau reeds met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat deze wijziging niet volledig of niet tijdig is gerealiseerd.
3.9 Indien een opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen aldus dat de kosten daarvan worden verminderd, zal het bedrag van die vermindering tegelijk met de wijziging tussen partijen moeten worden overeengekomen.
3.10 Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is het bureau gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
3.11 Indien een vaste levertijd is overeengekomen, zal het niet tijdig leveren aan de opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding geven, tenzij de overschrijding van de levertijd te wijten is aan grove nalatigheid van het bureau.
3.12 In geval van overmacht, waaronder begrepen storing in het bedrijf, breuk aan machines, brand, staking, uitsluiting, oorlog, revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens het bureau, is het bureau gerechtigd de levering respectievelijk de werkzaamheden uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende omstandigheden dan wel de overeenkomst te annuleren, in welk geval de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding kan maken.
4 Inschakelen van derden
4.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan het bureau, voor rekening en risico van de opdrachtgever en tegen een vergoeding van opdrachtgever, als gemachtigde optreden.
4.2 Wanneer het bureau op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan het bureau namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
4.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht het bureau volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
4.4 Wanneer het bureau, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van het bureau de in artikel 3.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.
4.5 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met het bureau derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met het bureau. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
4.6 Het bureau is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door het bureau zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Het bureau kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

5 Rechten van intellectuele eigendom en
eigendomsrechten
5.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan het bureau. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend het bureau daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.
5.3 Het bureau heeft te allen tijden het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen.
5.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door het bureau tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (waaronder, maar niet uitsluitend: ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video-) presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden, dummy’s, vouwmodellen, monsters, schriftelijke adviezen, teksten, voorstellen, verslagen, rapporten, contracten en andere werken van letterkunde, wetenschap of kunst die voor, tijdens en na de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer worden vervaardigd, etc.) eigendom van het bureau, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
5.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch het bureau jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

6 Gebruik van het resultaat
6.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met het bureau, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
anders overeengekomen.
6.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
6.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Het bureau kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
6.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft het bureau recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
6.5 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings-) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 5.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.
6.6 Het bureau heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

7 Honorarium en kosten
7.1 Het bureau heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
7.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die het bureau voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, stockfoto’s, lettertype en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.
7.3 Wanneer het bureau door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door het bureau gehanteerde honorariumtarieven. Het bureau zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
7.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan het bureau kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Het bureau zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.
7.5 Voor het ontwerpen van een reclame- of advertentiecampagne dan wel een andere promotieactiviteit, worden de kosten voor het maken van nodige ontwerpen afzonderlijk in rekening gebracht. Het bureau berekent in dat geval ofwel een vaste prijs ofwel een uurtarief vermeerderd met aan derden betaalde kosten.

8 Betaling en opschorting
8.1 Facturering geschiedt op basis van de opdrachtbevestiging. De werkzaamheden en kosten zullen zulks ter keuze van opdrachtnemer op basis van voorschotfacturen, tussentijdse declaraties en/of einddeclaraties aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle declaraties/facturen dienen zonder korting of inhouding binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn betaald op het door bureau aangegeven bankrekeningnummer.
8.2 Indien een voorschotnota wordt verzonden heeft bureau het recht pas een aanvang te maken met de uitvoering van de opdracht als deze voorschotnota is betaald.
8.3 Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens opdrachtnemer op te schorten. Bureau is altijd gerechtigd om voorschotnota’s te zenden, ook al was dat tot dan toe tussen partijen niet gebruikelijk. In ieder geval zal enkel nog op basis van voorschotnota’s gewerkt kunnen worden, indien het betalingsgedrag van opdrachtgever niet tijdig en volledig is geweest of de verwachting bestaat dat betalingen zijn niet tijdig en/of volledig zullen volgen.
8.4 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie van bureau noodzakelijk is. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welken hoofde ook, van bureau op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente, met een minimum van 1% per maand of gedeelte van een maand, verschuldigd.
8.5 Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
8.6 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van het bureau totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan het bureau op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan het bureau zijn voldaan.
8.7 Het bureau is bevoegd bij belangrijke wijzigingen in de zakelijke gesteldheid van een opdrachtgever naar het oordeel van het bureau nog lopende opdrachten terstond te annuleren dan wel voor de verdere uitvoering daarvan zekerheid te verlangen, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.
8.8 Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en het bureau andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is het bureau bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat de betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken. Het bureau is ook bevoegd om de nakoming van zijn verplichtingen tot afgifte van bescheiden en goederen (ook die welke ten behoeve van opdrachtgever worden vervaardigd) aan opdrachtgever op te schorten tot op het moment, dat alle vorderingen op opdrachtgever zijn voldaan.
8.9 Indien een opdrachtgever door het bureau te leveren goederen niet op de factuurdatum afneemt, blijven deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever bij het bureau opgeslagen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever het verschuldigd factuurbedrag op de vervaldag te voldoen.
8.10 Indien een opdrachtgever verlangt dat de door het bureau te leveren goederen langer dan vier weken na aanbieding tot levering bij het bureau blijven opgeslagen, dan zal het bureau daarvoor een voor de aanvang van de opslagtermijn aan de opdrachtgever mede te delen vergoeding in rekening brengen. Ook deze opslag geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

9 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
9.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door het bureau, of wanneer het bureau de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van het bureau redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
9.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door het bureau op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
9.3 Zowel het bureau als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.
9.4 Wanneer de werkzaamheden van het bureau bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van het bureau blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

10 Garanties en vrijwaringen
10.1 Het bureau garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Het bureau garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
10.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever het bureau of door het bureau bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van het bureau jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.
10.3 De opdrachtgever vrijwaart het bureau voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

11 Aansprakelijkheid
11.1 Het bureau dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. Ingebrekestelling dient binnen tien dagen na de factuurdatum plaats te vinden door opdrachtgever. Vindt ingebrekestelling eerst plaats na verloop van de hiervoor gestelde termijn van veertien dagen dan heeft deze ingebrekestelling geen rechtsgevolg.
11.2 Het bureau is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan het bureau toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van het bureau voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.3 Indien de opdrachtgever een reclamecampagne of ander promotieactiviteit door het bureau laat uitvoeren overeenkomstig door de opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaking van door deze verstrekte materialen, vrijwaart de opdrachtgever het bureau voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooimerken- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering. Het bureau is, anders dan in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of woordgegevens in enigerlei vorm, die hem door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
11.4 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van het bureau, is de aansprakelijkheid van het bureau beperkt tot het honorarium van het bureau voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan € 25.000 en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan het bureau uitkeert. Het bedrag waarvoor het bureau in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.
11.5 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

12 Overige bepalingen
12.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan het bureau wenst te verstrekken of de opdracht reedseerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
12.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met het bureau gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van het bureau.
12.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden het bureau of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
12.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
12.5 Op de overeenkomst tussen het bureau en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Mochten partijen niet tot een oplossing komen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar het bureau is gevestigd, dit ter keuze van het bureau, kennis van geschillen tussen het bureau en opdrachtgever.
12.6 Op opdrachten tot het voeren van advertentiecampagnes, het plaatsen van advertenties en digitaal adverteren zijn de laatst geldende Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA), voor zover niet met de onderhavige voorwaarden in strijd, mede van toepassing. Op opdrachten welke de levering van drukwerk of andere grafische producten vereisen zijn de laatst geldende Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, voor zover niet met de onderhavige voorwaarden in strijd, van overeenkomstige toepassing.
12.7 De opdrachtgever is jegens het bureau aansprakelijk voor de verplichtingen van het bureau jegens publiciteitsmedia of drukkerijen, voortvloeiende uit de niet nakoming door de opdrachtgever van uit de in het vorige artikel genoemde Regelen en Leveringsvoorwaarden voortvloeiende op de opdrachtgever rustende verplichtingen. De in gemelde Regelen en Leveringsvoorwaarden voorkomende arbitrale bedingen zijn op de verhouding tussen het bureau en de opdrachtgever niet van toepassing.

Downloaden van deze algemene voorwaarden kan via bovenstaande link.